Agrozorgwijzer

In de agrarische sector neemt de druk op ondernemers toe. Door toenemende eisen van de overheid, afnemers en onze samenleving verliezen sommige melkveehouders het perspectief. Wanneer dit gebeurt in de relatief gesloten boerencultuur - met weinig ruimte voor gesprekken over problemen en emoties - kunnen melkveehouders in een negatieve spiraal met ernstige gevolgen terecht komen. Dit is een van de redenen waarom de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), LTO, Stichting Zorg om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren werken aan een vangnet: Agrozorgwijzer.

Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet dat is gericht op suïcidepreventie en een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Hulpverlening ondernemers in crisissituaties

Begin juni publiceerde minister Schouten van LNV de kamerbrief “Hulpverlening ondernemers in crisissituaties”. Deze brief beschrijft de zorg om de ondernemer en zijn omgeving in crisissituaties. De Agrozorgwijzer ontwikkelt geen nieuw hulpaanbod, maar werkt aan een betere afstemming van het bestaande aanbod op de hulpvraag uit de agrarische sector. Hiermee sluit de Agrozorgwijzer aan op de kamerbrief van minister Schouten waarin zij benadrukt ‘om er op toe te zien dat er aandacht is voor de ondernemer en zijn omgeving, daarbij na te gaan of de juiste stappen worden genomen, er voldoende bekendheid is met de ondersteuning en dat de toegang tot de hulpverlening voldoende laagdrempelig is.’ De Agrozorgwijzer is onder meer een digitale omgeving met een daadwerkelijke ‘wijzer’. Erfbetreders kunnen deze gebruiken wanneer zijn na het opvangen van signalen en het voeren van gesprekken een ondernemer willen doorverwijzen naar hulpbieders.

De website www.agrozorgwijzer.nl is sinds eind september 2018 beschikbaar. 

Terug naar boven