Snel hulp bieden is essentieel

Projectleider Fleur Bartels is coördinator van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren dat al 20 jaar bestaat. Volgens Bartels is verminderde zorg voor dieren vaak het gevolg is van een ingrijpende gebeurtenis en lang niet iets wat moedwillig gebeurt. Met het Vertrouwensloket wordt zowel dier als boer een helpende hand wordt toegestoken. Het loket werkt daarvoor samen met 25 erfbetredende organisaties.

Als op een boerenbedrijf het dierenwelzijn in het geding raakt door verwaarlozing of
onvoldoende verzorging, komt dat meestal doordat op het menselijk vlak iets niet goed
gaat. Ervaring leert dat vroegtijdig signaleren vaak schrijnende situaties voor mens en dier
kan voorkomen. Alertheid van erfbetreders is daarbij essentieel.

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde dierzorg een halt
toeroepen en helpt veehouders die het overkomt, weer op het juiste spoor te krijgen. Het
vertrouwensloket bestaat twintig jaar en heeft met 25 erfbetredende organisaties afspraken gemaakt over het signaleren en voorkomen van verminderd dierenwelzijn.

Snel hulp bieden

‘Verminderde zorg voor dieren is iets wat lang niet altijd bewust en moedwillig gebeurt,
maar vaak ontstaat door een ingrijpende gebeurtenis’, zegt Fleur Bartels van Projecten
LTO Noord. Zij is, samen met Thomas Dijkstra van de Gezondheidsdienst voor Dieren, coördinator van het vertrouwensloket. ‘We weten dat snel hulp bieden het snelst leidt tot een verbeterde situatie op het bedrijf. Daarnaast bereik je dat er minder vaak sprake is van herhaling.’

Dat het op een veehouderijbedrijf minder goed loopt, heeft verschillende oorzaken.
Bartels: ‘Soms gaat het mis na een te snelle bedrijfsgroei en groeit het werk een veehouder
boven het hoofd. Ook financiële problemen spelen vaak een rol of de eigen gezondheid.
Vaak spelen er meer zaken tegelijk.’ Dat was ook het geval bij de melkveehouder
met wie Marjolein de Kreij, manager Milk Supply bij Vreugdenhil, onlangs afsprak om
de hulp van het vertrouwensloket in te roepen.

‘Vanwege problemen met de melkkwaliteit kwam deze veehouder bij ons in beeld.
Hij stevende af op een situatie waarbij melkweigering aan de orde zou komen’, vertelt De
Kreij. Details over de exacte situatie op het bedrijf laat ze achterwege, maar er was onder
meer sprake van een forse overbezetting in de stal, overmatig veel kreupele koeien en te veel werk.

Aanpakken knelpunten

Het vertrouwensloket bezoekt de veehouder regelmatig en maakt met hem afspraken
over het aanpakken van de knelpunten. Bartels: ‘Per keer een onderwerp aanpakken
helpt bij het nakomen van de afspraken. We proberen voor de langetermijnoplossing het
netwerk rond een bedrijf nauw te betrekken.’ Bij de melkveehouder in kwestie gaat het
weer een stuk beter. ‘Van de mensen van het vertrouwensloket ontvingen we een korte
terugkoppeling op hoofdlijnen. Dat is voor ons voldoende’, stelt De Kreij.

Bartels benadrukt dat oplettendheid en vroegtijdig aan de bel trekken essentieel zijn
bij het voorkomen van dierverwaarlozing. ‘Het vertrouwensloket is niet alleen een meldpunt, maar ook bedoeld voor overleg en het verstrekken van informatie.’
www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl

 

Tekst en foto door Berrie Klein Swormink, gepubliceerd 9 februari in Nieuwe Oogst.

Terug naar boven