Jaarlijks beantwoorden we veel verschillende vragen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hieronder tref je de antwoorden op de veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag in de lijst ontbreken, dan kan je deze aan ons stellen door het contactformulier in te vullen.

"Het ontbreken van normale zorg voor het dier", dat is de kortst mogelijke omschrijving van verminderde zorg. Belangrijke aspecten van een normale zorg zijn een goede voeding, voldoende drinkwater, een passende huisvesting en een goede behandeling in geval van ziekte. Natuurlijk doen veehouders er alles aan om deze zorg aan hun vee te geven. Een optimaal economisch bedrijfsresultaat en een goed imago van de sector is in hun eigen belang. Lees verder: herken de signalen.

Verminderde zorg herkennen is niet altijd eenvoudig. Bij extreme gevallen is geen twijfel mogelijk en moet direct worden opgetreden. Maar wat als de signalen minder sterk zijn? Kreupelheid kan bijvoorbeeld een eenvoudige kwaal zijn, maar wanneer dit wordt genegeerd dan kan dit duiden op verwaarlozing. Anderzijds kan een veestapel op grote schaal gebreken vertonen terwijl er geen sprake is van verminderde zorg. Misschien zijn de dieren ziek door een uitbraak die niet voorkomen had kunnen worden. Eenduidige richtlijnen zijn er dus niet en dat maakt het signaleren niet eenvoudig. 

Wees alert wanneer u een erf betreedt. Ziet u veranderingen ten opzichte van de vorige keer? Is het erf verrommelt of zien de dieren er ongezond uit? De volgende signalen kunnen wijzen op verminderde dierzorg.

Bekijk de signalenlijst.

Nee. Het Vertrouwensloket is geen controlerende of handhavende instantie. Wanneer u een melding doet, worden samen met u de signalen tegen het licht gehouden en verschillende mogelijkheden aangedragen om de betreffende veehouder te kunnen helpen. Naast het doen van een melding kunt u ook bij het Vertrouwensloket terecht om advies te krijgen zodat u zelf actie kunt ondernemen.

Melding maken van verminderde dierzorg bij Landbouwhuisdieren kan op de verschillende manieren. Bekijk de meldpagina.

Ja, u kunt eventueel ook anoniem een melding doen.

Nee. Het Vertrouwensloket noemt nooit de naam van de melder.

Runderen, varkens, schapen, paarden, geiten en kippen die bedrijfsmatig gehouden worden. Gezelschapsdieren zoals honden, katten en hobby-paarden vallen hier niet onder.

Als u mogelijke gevallen van verminderde dierzorg of dierverwaarlozing bij landbouwhuisdieren signaleert en deze wilt melden, of wanneer u advies wilt over wat u kunt doen.

Melden van dierverwaarlozing kan, indien gewenst anoniem, via de website of telefoon van het Vertrouwensloket. Degene die niet een anonieme melding heeft gedaan, krijgt een terugkoppeling op hoofdlijnen. Het Vertrouwensloket meldt dan alleen dat we werk maken van de melding. Welke oplossingen we hebben gevonden en hoe erg de problemen daadwerkelijk zijn melden we nooit aan degene die zich gemeld heeft bij het Vertrouwensloket.

Aan de telefoon wordt goed doorgevraagd, zodat er een correcte beslissing gemaakt kan worden, zie het als een voorselectie. Op basis van de gesignaleerde problemen wordt besloten of er een begeleidingsteam (al misstanden) of een preventieteam ( dreigende misstanden) wordt gestuurd. De teams bestaan uit 11 deskundigen, waaronder vier specialisten met een psychosociale achtergrond, drie specialisten met een bedrijfseconomische achtergrond en vier dierenartsen. Soms staat er binnen een dag na het telefoongesprek een team bij de boer op het erf. Dat team bestaat in principe uit minimaal twee mensen. Voor de veiligheid, maar ook om met elkaar te sparren over oplossingen. Het team beslist na het bezoek wat nodig is. Dat kan een bezoek van een dierenarts, een psycholoog, een boekhouder of een bedrijfshulp zijn die met de ondernemer om de tafel gaat zitten.

Als tijdens het eerste bezoek blijkt dat er sprake is van verminderde dierzorg of verwaarlozing komen de volgende vragen aan de orde:

  • Is de veehouder zich bewust van de situatie?
  • Wat zijn de onderliggende oorzaken?
  • Hoe is het probleem op te lossen?

Afspraken met de veehouder

Uiteindelijk worden afspraken gemaakt die op papier worden gezet. Het vertrouwensteam bezoekt de veehouder na het eerste contact nog een paar keer om te zien of de afspraken worden nageleefd. Over het bedrijf en de inhoud van de gesprekken wordt niet met derden gecommuniceerd, tenzij de veehouder hier toestemming voor geeft.

 

Lees ook:  hoe werkt het Vertrouwensloket

De mensen van het Vertrouwensloket werken tijdens kantoortijden. In een crisissituatie komt het Vertrouwensloket binnen 24 uur in actie.

Het contact van de vertrouwensteams met de veehouder is in het algemeen van korte duur en gericht op het voorkomen van herhaling. Indien nodig worden voor het vervolg bestaande contacten benut. Dit kan bijvoorbeeld de plaatselijke dierenarts zijn, of de agrarische bedrijfsverzorging. Wie de begeleiding op zich neemt hangt niet alleen af van wil of expertise van de begeleiders, maar vooral van de houding van de veehouder zelf. Sommigen stellen meer prijs op hulp uit de directe omgeving, anderen willen juist begeleiding door derden. Ook de achtergronden spelen mee: zijn de gesprekken eenmalig en persoonlijk of is sprake van een herhalend patroon?

Begeleiding op maat

In iedere situatie is maatwerk van groot belang. Zo kan de betrokkenheid van het Vertrouwensteam van korte duur zijn, maar ook uitmonden in een langer begeleidingstraject. Wanneer nodig kan de duur van het contact en de samenstelling van het vertrouwensteam aangepast worden. Bijvoorbeeld door het inschakelen van personen met een sociaal-maatschappelijk of psycho-sociale achtergrond. Daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reguliere hulpverlening.

Het Vertrouwensloket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde dierzorg of dierverwaarlozing tot een minimum te beperken. De NVWA is de overheidsinstantie die controles uitvoert en handhaaft op basis van wet- en regelgeving.

Lees ook: hoe werkt het Vertrouwensloket

Het preventieteam is erop gericht om dierverwaarlozing te stoppen en herhaling te voorkomen. Een preventieteam bestaat uit een dierenarts en bedrijfseconomisch adviseur. Zij stellen samen met de veehouder een verbeterplan op om de situatie onder controle te krijgen en in de toekomst zo te houden. Het begeleidingsteam wordt ingezet op bedrijven waar verwaarlozing en verminderde zorg voor dieren veroorzaakt wordt door meervoudige problematiek. Een bedrijfseconomisch adviseur en een psychosociaal hulpverlener begeleiden de veehouder en zorgen voor een overdracht naar reguliere hulp- en dienstverlening.