Zorgen over ondervoeding, huisvesting, kreupele dieren: erfbetreders en burgers wisten in 2021 de weg naar het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren te vinden. Met adviesvragen, om hun zorgen te uiten over een veehouder of om een melding te doen over verminderde dierzorg. In totaal werden 58 adviesvragen gesteld en 116 meldingen gedaan. 

Het aantal meldingen dat het Vertrouwensloket afgelopen jaar ontving van burgers, erfbetreders en NVWA is licht gestegen ten opzichte van 2020. Voor het eerst ontving het Vertrouwensloket in 2021 meer meldingen van burgers dan van erfbetreders. Burgers melden ook vaker anoniem (71%) ten opzichte van de erfbetreders (24%).

Meer ernstige situaties

Het Vertrouwensloket ziet over alle diersectoren dat de meldingen in 2021 ernstiger zijn. Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket benoemt twee opvallende zaken: “We ontvingen met name in het laatste kwartaal van 2021 ernstige meldingen qua diergezondheid op melkveebedrijven. Daarvoor is niet een duidelijke oorzaak aan te wijzen; de bedrijfssituaties waren verschillend. Ook opvallend zijn de meldingen over ex-melkveehouders die na bijvoorbeeld melkweigering overstappen op (vlees)vee of jongveeopfok. Vorig jaar zagen we dezelfde tendens: zij komen na enige tijd ernstig in de problemen qua diergezondheid en dierenwelzijn. Deze bedrijven raken uit beeld, omdat erfbetreders deze bedrijven niet of nauwelijks bezoeken.

Rundvee traditioneel koploper

Ruim de helft van de meldingen (54%) gaat over rundvee. Met name het aantal meldingen over melkveebedrijven is gestegen. “Steeds vaker komen veehouders in een situatie terecht dat er geen financiële middelen zijn om noodzakelijke aanpassingen en investeringen te doen op het bedrijf, omdat banken terughoudend zijn in het geven van financiering. Het wordt extra moeilijk als er geen bedrijfsopvolger is. Veehouders voelen zich daarom soms genoodzaakt gronden te verkopen om toch aan financiële middelen te komen. Pachtbedrijven hebben deze optie niet en hebben het extra zwaar,” aldus Van de Ven.

Onmacht

Gebrek aan financiële mogelijkheden of toekomstperspectief kunnen risico’s opleveren voor het welzijn van dieren. Het niet kunnen voldoen aan noodzakelijke investeringen en/of veranderingen op het bedrijf hoeft geen onwil te zijn. Vaak is sprake van onmacht. Van de Ven: “Ook een bedrijf dat binnen een zoeklocatie ligt voor woningbouw zonder dat de veehouder een aanbod heeft van uitkoop, is minder snel geneigd om een investering in het bedrijf te doen.”

Meer paardenmeldingen

Het aantal meldingen over paarden is in 2021 gestegen tot 25%. De meesten daarvan gingen over paarden gehouden bij een pension. Vanuit de varkenshouderij en pluimveehouderij ontvangt het Vertrouwensloket relatief weinig meldingen. Mogelijk ligt de oorzaak in een meer gesloten stalsysteem in die sectoren.

Recidieven

Van de binnengekomen meldingen is 14% eerder gemeld. Het Vertrouwensloket ziet daarin een positieve trend: dat percentage neemt de laatste jaren iets af.

Meer informatie leest u in ons jaarverslag.